[1]
ZapukhlyakZ.R., Nykyruy L., WiszG., RubishV., ProkopivV., HalushchakM., LishchynskyyI., KatanovaL. and Yavorskyi R. 2020. SCAPS modelling of ZnO/CdS/CdTe/CuO photovoltaic heterosystem. Physics and Chemistry of Solid State. 21, 4 (Dec. 2020), 660-668. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.660-668.