[1]
KapushO., MazurN., LysytsyaA., MorozM., NechyporukB., RudykB., DzhaganV., Valakh M. and YukhymchukV. 2023. Physical properties of nanocrystaline PbS synthesized by electrolytic method. Physics and Chemistry of Solid State. 24, 2 (May 2023), 262-268. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.24.2.262-268.