[1]
HrytsakL., TurkoB., Vasil’evV., EliyashevskyyY., KostrubaA. and HrytsakA. 2023. Effect of yttrium doping on the photocatalytic properties of ZnO thin films. Physics and Chemistry of Solid State. 24, 3 (Sep. 2023), 422-428. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.24.3.422-428.