[1]
ProkopivV., NykyruyL., VoznyakO., DzundzaB., HorichokI., YavorskyiY., MatkivskyiO. and MazurT. 2017. The Thermoelectric Solar Generator. Physics and Chemistry of Solid State. 18, 3 (Sep. 2017), 372-375. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.372-375.