[1]
BudzulyakI., YablonL., KhemiiM., KotsyubynskyV., RachiyB., IlnytskyiR. and KryvulychR. 2023. Stimulation of the metal doping process of nanoporous carbon material by laser irradiation. Physics and Chemistry of Solid State. 24, 2 (Jun. 2023), 403-409. DOI:https://doi.org/10.15330/pcss.24.2.403-409.