ZapukhlyakZ. R., Nykyruy L., WiszG., RubishV., ProkopivV., HalushchakM., LishchynskyyI., KatanovaL., & Yavorskyi R. (2020). SCAPS modelling of ZnO/CdS/CdTe/CuO photovoltaic heterosystem. Physics and Chemistry of Solid State, 21(4), 660-668. https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.660-668