HrytsakL., TurkoB., Vasil’evV., EliyashevskyyY., KostrubaA., & HrytsakA. (2023). Effect of yttrium doping on the photocatalytic properties of ZnO thin films. Physics and Chemistry of Solid State, 24(3), 422-428. https://doi.org/10.15330/pcss.24.3.422-428