ProkopivV., NykyruyL., VoznyakO., DzundzaB., HorichokI., YavorskyiY., MatkivskyiO., & MazurT. (2017). The Thermoelectric Solar Generator. Physics and Chemistry of Solid State, 18(3), 372-375. https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.372-375