BudzulyakI., YablonL., KhemiiM., KotsyubynskyV., RachiyB., IlnytskyiR., & KryvulychR. (2023). Stimulation of the metal doping process of nanoporous carbon material by laser irradiation. Physics and Chemistry of Solid State, 24(2), 403-409. https://doi.org/10.15330/pcss.24.2.403-409