Budzuliak, I., Yablon, L., Kotsyubynsky, V., Rachii, B., Budzuliak, I., Boychuk, V., … Kryvulych, R. (2024). Interaction of electrolyte molecules with the surface of porous carbon: NMR study. Physics and Chemistry of Solid State, 25(1), 212–216. https://doi.org/10.15330/pcss.25.1.212-216