BushkovaV.; KopayevA.; BushkovN.; KarpykB.; MatkivskyiO. Temperature Dependence of Initial Permeability of NixCo1-xFe2O4 Ferrite System . Physics and Chemistry of Solid State, v. 16, n. 4, p. 695-699, 15 Dec. 2015.