ZapukhlyakZ. R.; Nykyruy L.; WiszG.; RubishV.; ProkopivV.; HalushchakM.; LishchynskyyI.; KatanovaL.; Yavorskyi R. SCAPS modelling of ZnO/CdS/CdTe/CuO photovoltaic heterosystem. Physics and Chemistry of Solid State, v. 21, n. 4, p. 660-668, 30 Dec. 2020.