SklepovaS.-V. S.; GasyukI.; IvanichokN.; KolkovskyiP.; KotsyubynskyV.; RachiyB. The porous structure of activated carbon-based on waste coffee grounds. Physics and Chemistry of Solid State, v. 23, n. 3, p. 484-490, 10 Sep. 2022.