KapushO.; MazurN.; LysytsyaA.; MorozM.; NechyporukB.; RudykB.; DzhaganV.; Valakh M.; YukhymchukV. Physical properties of nanocrystaline PbS synthesized by electrolytic method. Physics and Chemistry of Solid State, v. 24, n. 2, p. 262-268, 14 May 2023.