HrytsakL.; TurkoB.; Vasil’evV.; EliyashevskyyY.; KostrubaA.; HrytsakA. Effect of yttrium doping on the photocatalytic properties of ZnO thin films. Physics and Chemistry of Solid State, v. 24, n. 3, p. 422-428, 4 Sep. 2023.