PopovychO.; BudzulyakI.; KhemiiM.; IlnytskyiR.; YablonL.; PopovychD.; PankoI. Laser-modified nanocrystalline NiMoO4 as an electrode material in hybrid supercapacitors. Physics and Chemistry of Solid State, v. 24, n. 1, p. 190-196, 22 Mar. 2023.