ProkopivV.; NykyruyL.; VoznyakO.; DzundzaB.; HorichokI.; YavorskyiY.; MatkivskyiO.; MazurT. The Thermoelectric Solar Generator. Physics and Chemistry of Solid State, v. 18, n. 3, p. 372-375, 15 Sep. 2017.