BushkovaV.S., KopayevA.V., BushkovN.I., KarpykB.V., and MatkivskyiO.M. 2015. “Temperature Dependence of Initial Permeability of NixCo1-xFe2O4 Ferrite System ”. Physics and Chemistry of Solid State 16 (4), 695-99. https://doi.org/10.15330/pcss.16.4.695-699.