Bushkova, V.S., A.V. Kopayev, N.I. Bushkov, B.V. Karpyk, and O.M. Matkivskyi. 2015. “Temperature Dependence of Initial Permeability of NixCo1-xFe2O4 Ferrite System ”. Physics and Chemistry of Solid State 16 (4):695-99. https://doi.org/10.15330/pcss.16.4.695-699.