ProkopivV.V., KostyukO.B., DzundzaB.S., MazurT.M., TurovskaL.V., MatkivskyiO.M., and DeychakivskyiM.V. 2019. “Electrical Properties of CdTe<Ca&gt; Thin Layers”. Physics and Chemistry of Solid State 20 (4), 372-75. https://doi.org/10.15330/pcss.20.4.372-375.