ZapukhlyakZ. R., Nykyruy L.I., WiszG., RubishV.M., ProkopivV.V., HalushchakM.O., LishchynskyyI.M., KatanovaL.O., and Yavorskyi R.S. 2020. “SCAPS Modelling of ZnO/CdS/CdTe/CuO Photovoltaic Heterosystem”. Physics and Chemistry of Solid State 21 (4), 660-68. https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.660-668.