Zapukhlyak, Z. R., L.I. Nykyruy, G. Wisz, V.M. Rubish, V.V. Prokopiv, M.O. Halushchak, I.M. Lishchynskyy, L.O. Katanova, and R.S. Yavorskyi. 2020. “SCAPS Simulation of ZnO CdS CdTe CuO Heterostructure for Photovoltaic Application”. Physics and Chemistry of Solid State 21 (4):660-68. https://doi.org/10.15330/pcss.21.4.660-668.