KapushO.А., MazurN.V., LysytsyaA.V., MorozM.V., NechyporukB.D., RudykB.P., DzhaganV.M., Valakh M.Ya., and YukhymchukV.O. 2023. “Physical Properties of Nanocrystaline PbS Synthesized by Electrolytic Method”. Physics and Chemistry of Solid State 24 (2), 262-68. https://doi.org/10.15330/pcss.24.2.262-268.