Kapush O.А., N.V. Mazur, A.V. Lysytsya, M.V. Moroz, B.D. Nechyporuk, B.P. Rudyk, V.M. Dzhagan, M.Ya. Valakh, and V.O. Yukhymchuk. 2023. “Physical Properties of Nanocrystaline PbS Synthesized by Electrolytic Method”. Physics and Chemistry of Solid State 24 (2):262-68. https://doi.org/10.15330/pcss.24.2.262-268.