HrytsakL., TurkoB., Vasil’evV., EliyashevskyyY., KostrubaA., and HrytsakA. 2023. “Effect of Yttrium Doping on the Photocatalytic Properties of ZnO Thin Films”. Physics and Chemistry of Solid State 24 (3), 422-28. https://doi.org/10.15330/pcss.24.3.422-428.