PopovychO.M., BudzulyakI.M., KhemiiM.M., IlnytskyiR.V., YablonL.S., PopovychD.I., and PankoI.I. 2023. “Laser-Modified Nanocrystalline NiMoO4 As an Electrode Material in Hybrid Supercapacitors”. Physics and Chemistry of Solid State 24 (1), 190-96. https://doi.org/10.15330/pcss.24.1.190-196.