ProkopivV.V., NykyruyL.I., VoznyakO.M., DzundzaB.S., HorichokI.V., YavorskyiYa.S., MatkivskyiO.M., and MazurT.M. 2017. “The Thermoelectric Solar Generator”. Physics and Chemistry of Solid State 18 (3), 372-75. https://doi.org/10.15330/pcss.18.3.372-375.