Budzuliak, I.M., L.S. Yablon, V.O. Kotsyubynsky, B.I. Rachii, I.I. Budzuliak, V.M. Boychuk, R.V. Ilnytskyi, and R.I. Kryvulych. 2024. “Interaction of Electrolyte Molecules With the Surface of Porous Carbon: NMR Study”. Physics and Chemistry of Solid State 25 (1):212-16. https://doi.org/10.15330/pcss.25.1.212-216.