ZapukhlyakZ. R., Nykyruy L., WiszG., RubishV., ProkopivV., HalushchakM., LishchynskyyI., KatanovaL. and Yavorskyi R. (2020) “SCAPS modelling of ZnO/CdS/CdTe/CuO photovoltaic heterosystem”, Physics and Chemistry of Solid State, 21(4), pp. 660-668. doi: 10.15330/pcss.21.4.660-668.