HrytsakL., TurkoB., Vasil’evV., EliyashevskyyY., KostrubaA. and HrytsakA. (2023) “Effect of yttrium doping on the photocatalytic properties of ZnO thin films”, Physics and Chemistry of Solid State, 24(3), pp. 422-428. doi: 10.15330/pcss.24.3.422-428.