ProkopivV., NykyruyL., VoznyakO., DzundzaB., HorichokI., YavorskyiY., MatkivskyiO. and MazurT. (2017) “The Thermoelectric Solar Generator”, Physics and Chemistry of Solid State, 18(3), pp. 372-375. doi: 10.15330/pcss.18.3.372-375.