BudzulyakI., YablonL., KhemiiM., KotsyubynskyV., RachiyB., IlnytskyiR. and KryvulychR. (2023) “Stimulation of the metal doping process of nanoporous carbon material by laser irradiation”, Physics and Chemistry of Solid State, 24(2), pp. 403-409. doi: 10.15330/pcss.24.2.403-409.