[1]
BushkovaV., KopayevA., BushkovN., KarpykB., and MatkivskyiO., “Temperature Dependence of Initial Permeability of NixCo1-xFe2O4 Ferrite System ”, Phys. Chem. Sol. State, vol. 16, no. 4, pp. 695-699, Dec. 2015.