[1]
SklepovaS.-V. S., GasyukI., IvanichokN., KolkovskyiP., KotsyubynskyV., and RachiyB., “The porous structure of activated carbon-based on waste coffee grounds”, Phys. Chem. Sol. State, vol. 23, no. 3, pp. 484-490, Sep. 2022.