[1]
HrytsakL., TurkoB., Vasil’evV., EliyashevskyyY., KostrubaA., and HrytsakA., “Effect of yttrium doping on the photocatalytic properties of ZnO thin films”, Phys. Chem. Sol. State, vol. 24, no. 3, pp. 422-428, Sep. 2023.