KapushO., MazurN., LysytsyaA., MorozM., NechyporukB., RudykB., DzhaganV., Valakh M., and YukhymchukV. “Physical Properties of Nanocrystaline PbS Synthesized by Electrolytic Method”. Physics and Chemistry of Solid State, Vol. 24, no. 2, May 2023, pp. 262-8, doi:10.15330/pcss.24.2.262-268.