HrytsakL., TurkoB., Vasil’evV., EliyashevskyyY., KostrubaA., and HrytsakA. “Effect of Yttrium Doping on the Photocatalytic Properties of ZnO Thin Films”. Physics and Chemistry of Solid State, Vol. 24, no. 3, Sept. 2023, pp. 422-8, doi:10.15330/pcss.24.3.422-428.