ProkopivV., NykyruyL., VoznyakO., DzundzaB., HorichokI., YavorskyiY., MatkivskyiO., and MazurT. “The Thermoelectric Solar Generator”. Physics and Chemistry of Solid State, Vol. 18, no. 3, Sept. 2017, pp. 372-5, doi:10.15330/pcss.18.3.372-375.