BudzulyakI., YablonL., KhemiiM., KotsyubynskyV., RachiyB., IlnytskyiR., and KryvulychR. “Stimulation of the Metal Doping Process of Nanoporous Carbon Material by Laser Irradiation”. Physics and Chemistry of Solid State, Vol. 24, no. 2, June 2023, pp. 403-9, doi:10.15330/pcss.24.2.403-409.