1.
Zapukhlyak ZR, Nykyruy L, Wisz G, Rubish V, Prokopiv V, Halushchak M, Lishchynskyy I, Katanova L, Yavorskyi R. SCAPS modelling of ZnO/CdS/CdTe/CuO photovoltaic heterosystem. Phys. Chem. Solid St. [Internet]. 2020Dec.30 [cited 2023Feb.4];21(4):660-8. Available from: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/4268