1.
Kapush O, MazurN, LysytsyaA, MorozM, NechyporukB, RudykB, DzhaganV, Valakh M, YukhymchukV. Physical properties of nanocrystaline PbS synthesized by electrolytic method. Phys. Chem. Sol. State [Internet]. 2023May14 [cited 2023Dec.10];24(2):262-8. Available from: https://journals.pnu.edu.ua/index.php/pcss/article/view/6361