FINANCIAL-ECONOMICAL ENTERPRISE SECURITY STRATEGY FORMING IN THE TERMS OF UNCONFORMITY

  • G.V. Mykhayliv Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and marketing, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76018
Keywords: financial-economical enterprise security, strategy management, financial security, economical security, external, strategy of financial-economical security, Financial Stability

Abstract

Theoretical points as for definition of “financial-economical security” have been researched and summing up. The present attitude were analyzed as for the financial-economical enterprise security forming in the terms of unconformity and system attitude necessity stipulated for strategy system management by a financial-economical enterprise security.

JEL: M 20

Author Biography

G.V. Mykhayliv , Vasyl Stefanyk Precarpathian National University, Ministry of Education and Science of Ukraine, Department of management and marketing, Shevchenko str., 82, Ivano-Frankivsk, 76018

Ph.D (Econ.),  associate professor

References

1. Cherep, O. G., Urusova, Z. P., and A. A. Urusov. “Management of financial-economical security in Ukraine.” Visnuk ZhTU. Seria: Economical Science 3 (61) (2012): 328-330. Print.
2. Gorjacheva, K.C. Financial enterprise security management: autoreferat for Candidate of Economic Degree: specialty 08.06.01 “Economic, organization and enterprise management”. Кyiv, 2006. Print.
3. Moyseienko I.P., and O.M. Marchenko. Upravlinnia finansovo-ekonomichnoiu bezpekoiu pidpryiemstva. Lviv, 2011. Print.
4. Ivaschenko, O.V., and V.M. Hel`man. “The financial and economic security of the state” Zbirnyk naukovykh prats' Tavrijs'koho derzhavnoho ahrotekhnolohichnoho universytetu (ekonomichni nauky) 2(1) (2013):121-131. Web. .
5. Vasyl'tsiv, T. H., Voloshyn, V. I., Bojkevych, O. R., and V. V. Karkavchuk. Financial and economic security of Ukraine: Strategies and mechanisms to ensure. Lviv, 2012. Print.
6. Podol'chak, N.Yu., and V.Ya. Karkovs'ka. The organization and management of financial and economic security. Lviv, Vydavnytstvo L'vivs'koi politekhniky, 2014. Print.
7. Stolbov, V.F., and H.M. Shapoval. “Features of the system of financial and economic security construction companies.” Komunal'ne hospodarstvo mist, scientific and technical digest 111 (2013): 103-108. Print.
8. Ivaschenko O.V., and P.M. Chetvierikov. “The system of financial and economic security.” Web.< http.www.sword.com.index/2012>.
9. Ekonomichna bezpeka. Ed. Z.S. Varnaliy. Kyiv: Znannya, 2009. Print.
10. Trukhan, O.L. “The scientific interpretation of the functions of strategic management.” Visnyk Khmel'nyts'koho natsional'noho universytetu/ Economics 1. 2 (2010): 29-35. Print.
11. Davydiuk T.V. “Financial and economic security or financial component of economic security: an epistemological approach.” Problemy teorii ta metodolohii bukhhalters'koho obliku, kontroliu i analizu 1 (25) (2013): 39-51. Print.
12. Koknaieva, M.O. “Conceptual foundations of financial and economic security trade.” Web. .
13. Bondarenko, O.O., and V.A. Sykhetckiy. “Financial-economical enterprise security: theoretical and practical aspect.” Web. < http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=3580>.
Published
2016-04-11