Recognition of decisions of the general meeting void Ltd. as special way to protect corporate rights

Authors

  • Liliana Sishchuk

Keywords:

methods of protection, corporate rights, grounds for invalidity of the decision of the general meeting, protocol, decision, general meeting, participant, limited liability company.

Abstract

The article outlines the specifics of the application of special methods of protection of corporate rights and determines that Art. 16 of the Civil Code of Ukraine is inexhaustible, which makes it possible to apply other means of protection, if there is a direct indication of the law. The position was adopted to recognize the decision of the general meeting of the company as a special method of protection, which should be explicitly defined by law. The general and unconditional grounds for declaring the decisions of the general meeting of the company void are outlined, which are determined by the general case law, since the decision of the general meeting is determined by an act of non-normative (individual) action, not by a deed. Analysis of absolute grounds recognition of decisions of the general meeting invalid due to changes in the legal regulation of limited liability companies under the Law «On limited and additional liability» and conducted comparative characterization determining these grounds by law in Poland. The necessity to amend the Law «On Limited and Additional Liability Companies» on the right to appeal against the decision of the general meeting of a limited liability company has been proved.

References

1. Belianevych O. A. Mizhnarodnyi zhurnal «Pravo i suspilstvo»: za red. d-ra yuryd. nauk, prof. Vasylievoi V. A. Vypusk 3. Ivano-Frankivsk: Foliant, 2016. S. 14 – 23.
2. Bihniak O. V. Tsyvilno-pravovyi zakhyst korporatyvnykh prav v Ukraini: dys. na zdobuttia nauk. stup. doktora yuryd. nauk: 12. 00. 03. Odesa. 2018. 501 s.
3. Vasylieva V. Problemy rozvytku korporatyvnoho prava. Pryvatne pravo. 2013. № 1. S. 135 – 145.
4. Vasylieva V. V. Vyznannia nezakonnymy rishen orhaniv upravlinnia (uchasnykiv) yurydychnoi osoby yak spetsialnyi sposib zakhystu korporatyvnykh prav. Vdoskonalennia pravovoho rehuliuvannia korporatyvnykh vidnosyn: Vseukrainska naukovo-praktychna konferentsiia: Zbirnyk naukovykh prats. Red. kol.: O. D. Krupchan, V. V. Luts, V. A. Vasylieva, I. B. Sarakun. K.: NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva NAPrN Ukrainy, 2012. S. 122 – 126.
5. Korporatyvne pravo Polshchi ta Ukrainy: monohrafiia / Vasylieva V. A., Kovalyshyn O. R., Herbet Andzhei [ta in.]; za red. prof. V. A. Vasylievoi. Ivano-Frankivsk, 2016. 375 s.
6. Korporatyvne pravo Ukrainy: problemy teorii ta praktyky: monohrafiia. Vasylieva V. A., Zelisko A. V., Luts V. V., Sarakun I. B.., Sishchuk L. V. [ta in.]; za zah. red. prof. V. A. Vasylievoi. Ivano-Frankivsk, 2017. 612 s.
7. Modelnyi statut tovarystva z obmezhenoiu vidpovidalnistiu. Zatverdzheno postanovoiu Kabinetu Ministriv Ukrainy vid 27 bereznia 2019 r. № 367. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/367-2019-%D0%BF
8. Ohliad za rezultatamy vyvchennia sudovoi praktyky rozghliadu hospodarskymy sudamy sprav shchodo korporatyvnykh sporiv, korporatyvnykh prav ta tsinnykh paperiv za period z 01.01.2018 po 30.11.2018 rr.
9. Postanova KHS VS vid 02. 05. 2018 r. u spravi № 910/807/17. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/73840213
10. Postanova KHS VS vid 12. 04. 2018 r. u spravi № 922/2688/17. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/73441777
11. Postanova KHS VS vid 16. 10. 2018 r. u spravi № 920/1101/17. URL: http://reyestr.court.gov.ua/Review/77247869
12. Postanova KHS VS vid 23. 05. 2018 r. u spravi № 914/1567/17. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/74346046
13. Postanovy KHS VS vid 19. 06. 2018 r. u spravi № 905/1833/17. URL:http://reyestr.court.gov.ua/Review/75110289
14. Pro aktsionerni tovarystva: Zakon Ukrainy № 514-VI 17 vid veresnia 2008 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2008, № 50-51, st. 384. (Redaktsiia vid 01.01.2019, pidstava 2210-VIII, 2621-VIII). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/514-17
15. Pro deiaki pytannia praktyky vyrishennia sporiv, shcho vynykaiut z korporatyvnykh pravovidnosyn: Postanova Vyshchoho hospodarskoho sudu Ukrainy vid 25.02.2016 №4. Visnyk hospodarskoho sudochynstva. 2016. №1. S. 72.
16. Pro elektronni dovirchi posluhy: Zakon Ukrainy № 2155-VIII vid 05. 10. 2017 r. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2017, № 45, St. 400. URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2155-19
17. Pro tovarystva z obmezhenoiu ta dodatkovoiu vidpovidalnistiu: Zakon Ukrainy № 2275-VIII vid 06.02.2018r. Vidomosti Verkhovnoi Rady (VVR), 2018, № 13, st. 69. URL:https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2275-19
18. Sabodash R. B. Provedennia zahalnykh zboriv uchasnykiv TOV v rezhymi videokonferentsii: problemy identyfikatsii uchasnykiv. Korporatyvne pravo Ukrainy ta krain Yevropeiskoho Soiuzu: novely zakonodavstva: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy; za red. d-ra yuryd. nauk, akad. NAPrN Ukrainy V. V. Lutsia. Ivano-Frankivsk, 2018. S. 133 – 137.
19. Sishchuk L. V. Zahalni zbory uchasnykiv v tovarystvi z obmezhenoiu vidpovidalnistiu: osoblyvosti pravovoho rehuliuvannia. Korporatyvne pravo Ukrainy ta krain Yevropeiskoho Soiuzu: novely zakonodavstva: Zbirnyk naukovykh prats za materialamy XVI Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii. NDI pryvatnoho prava i pidpryiemnytstva imeni akad. F. H. Burchaka NAPrN Ukrainy; za red. d-ra yuryd. nauk, akad. NAPrN Ukrainy V. V. Lutsia. Ivano-Frankivsk, 2018. S. 144 – 149.
20. Spasybo-Fatieieva I. V. Kolo porushen, shcho ye pidstavoiu dlia vyznannia nediisnym rishennia zahalnykh zboriv. Problemy vdoskonalennia pryvatnopravovykh mekhanizmiv nabuttia, peredachi, zdiisnennia ta zakhystu sub’iektyvnykh tsyvilnykh ta simeinykh prav: materialy naukovo-praktychnoi konferentsii, prysviachenoi pam’iati prof. Chynhizkhana Nufatovycha Azimova (Kharkiv, 19 hrudnia 2018 r.). Kharkiv, 2018. S. 22 – 26.
21. Tsyvilnyi kodeks Ukrainy № 435-IV vid 16 sichnia 2003 roku. Vidomosti Verkhovnoi Rady Ukrainy (VVR), 2003, №№ 40-44, st. 356. (Redaktsiia vid 31.03.2019, pidstava – 2694-VIII). URL: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/435-15

Downloads

Published

2020-05-28

Issue

Section

Articles