ЗАХІДНОУКРАЇНСЬКИЙ РЕҐІОН ЯК ПОГРАНИЧЧЯ «СВОЇХ» І «ЧУЖИХ»: ДИЛЕМИ ВЗАЄМОДІЇ

Автор(и)

  • І. С. Монолатій

Анотація

У статті досліджується феномен
західноукраїнського реґіону як порубіж-
жя етнічних культур, ідентичностей і
спільнот. Обґрунтовується теза, що в
західноукраїнському реґіоні етнічні і со-
ціальні групи відрізнялися не тільки на
горизонтальному рівні, а різні форми
соціальної диференціації – етнічні, по-
літичні, професійні та інші відміннос-
ті – не співпадали, а були відносно не-
залежними, що витворювало так звану
«багатоманітну неоднорідність». Дослі-
дження показало, що, оскільки етнічні
лідери різно- та рівностатусних етно-
національних спільнот були «батьками»
і «дітьми» етнонаціоналізмів та різних
ідентичностей, то, природно, постій-
но рефлектували над питаннями своєї
етнічної приналежності, національної
міфології, історії, традицій і звичаїв,
спільної ментальності й життєвих ви-
пробувань.
Проблема впливу полікультурності
у межах одного простору кількох типо-
логічно відмінних культур, які вступали
між собою у складні стосунки на те-
риторіях пограниччя сучасної України,
відноситься до числа найменш вивчених.
Що більше нам відомо про західноукра-
їнський реґіон як порубіжжя етносів і
культур, то більше довкола цього по-
няття з’являється аналітичних розві-
док, публіцистичних статей і рефлексій
з претензією на історичність і науко-
вість, то очевиднішими стають похиб-
ки невиправданих припущень, амбітних
відкриттів, розпачливих присудів і міс-
тифікацій, адже усі вони суттєво від-
різняються від історичних і політичних
обставин, а тим більше – від системи
міжнаціонального буття, етнічних уяв-
лень, критеріїв ідентичностей людності
пограниччя.

Опубліковано

2020-05-20