НАЦІОНАЛЬНО-ДЕМОКРАТИЧНА РЕВОЛЮЦІЯ НА ЗАХІДНО- УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ (1914–1923 РР.): ДО ПРОБЛЕМИ ХРОНОЛОГІЇ

Автор(и)

  • В.С. Великочий

Ключові слова:

Національно-демо- кратична революція на західноукраїн- ських землях, Українська революція, на- ціональна історіографія, хронологічні межі Української революції, Західно- Українська Народна Республіка.

Анотація

У статті робиться спроба аналізу
місця національно-демократичної ре-
волюції на західноукраїнських землях в
Українській революції другого-третьо-
го десятирічь ХХ століття. Узагальню-
ються здобутки національної історіо-
графії у визначенні хронологічних меж
обидвох процесів. Наголошується на
тому, що національні революційні про-
цеси початку ХХ століття, які іденти-
фікуються з такими усталеними кліше,
як “національно-визвольні змагання”,
“національно-визвольна боротьба”, слід
розглядати як окреме явище – Україн-
ську революцію. За своєю суттю і пере-
бігом вона є відмінною від революції в
Росії, хоч не можна відкидати значних
обопільних взаємовпливів між цими про-
цесами.
Стверджується, що завдяки рево-
люційним процесам на західноукраїн-
ських землях Українська революція може
трактуватися як така, що тривала з
серпня-вересня 1914 до середини березня
1923 року.

Опубліковано

2020-05-20