ОЦІНКА САКРАЛЬНИХ КОМПЛЕКСІВ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ ДЛЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ТУРИСТСЬКО-РЕКРЕАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Автор(и)

  • В.М. Клапчук
  • О.П. Тимофій
  • М.В. Клапчук

Анотація

У статті здійснено комплексну оцін-
ку сакральних комплексів як складової
частини рекреаційних ресурсів адміні-
стративних районів на прикладі Івано-
Франківської області для стратегічних
потреб розвитку туристично-рекреа-
ційної діяльності. Обґрунтовано здій-
снення оцінки ресурсів за п’ятьма ква-
ліфікаційними структурними ознаками
(фрагменти культових споруд; окремі
культові споруди; комплекс культових
різностильових споруд; комплекс сти-
льових споруд; монастирські комплекси).
На території Івано-Франківської об-
ласті зареєстровано 73 сакральні спо-
руди національного та 446 – місцевого
значення. На їх базі обраховано коефіці-
єнт пізнавальної цінності, здійснено ти-
пізацію районів, складено різноманітні
тематичні картосхеми.
Оцінка сакральних комплексів Іва-
но-Франківської області дає підстави
стверджувати, що жоден з районів об-
ласті загалом не є унікальним. Однак
до категорії високоатрактивних відно-
сяться 2 з 14 районів (14,3 %) – Бого-
родчанський і Коломийський (обидва – по
0,68). 57,1 % є середньоатрактивними
(Верховинський, Городенківський, Косів-
ський, Надвірнянський, Рогатинський,
Рожнятівський, Снятинський та Тис-
меницький). Галицький район (7,1 %) від-
несено до категорії малоатрактивних,
а Долинський, Калуський та Тлумацький
(21,4 %) – неатрактивних.

Опубліковано

2018-03-06