ТОРГІВЛЯ ПРОДУКЦІЄЮ ЛЕГКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ НАДДНІПРЯН- СЬКОЇ УКРАЇНИ В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ ХІХ – НА ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ

Автор(и)

  • В.О Левицький

Ключові слова:

легка промисловість, торгівля, збут, ринок, підприємці, то- варно-грошові відносини, купецтво.

Анотація

У статті розглядаються питання
торгівлі продукцією легкої промисло-
вості в Наддніпрянській Україні в дру-
гій половині ХІХ – на початку ХХ ст. на
внутрішньому та зовнішньому ринках.
Висвітлюються проблеми зовнішньої та
внутрішньої торгівлі, входження Украї-
ни в систему всеросійського ринку. Про-
аналізовано праці дослідників економіч-
ної історії, що стосуються тематики
розвитку торгівлі зазначеного періоду.
Визначено головні товари, на які був
стабільний попит, прослідковано ста-
новлення та розвиток мережі постійної
та періодичної торгівлі, різноманітнос-
ті видів торгових закладів. Встановлено,
що торговельні операції товарами ши-
рокого вжитку були невід’ємною скла-
довою господарської діяльності України
та одним з найважливішим джерелом
одержання прибутку. Вони сприяли зміц-
ненню економічної безпеки держави на
зовнішньому рівні та були інструментом
підвищення конкурентоспроможності
внутрішнього виробництва.

Опубліковано

2018-03-06