ЖУРНАЛ «РУССКИЙ ЭКСКУРСАНТ» ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ІС- ТОРІЇ УЧНІВСЬКОГО ЕКСКУРСІЙНОГО РУХУ В УКРАЇНІ (КІНЕЦЬ ХІХ – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

  • Н.І. Савчук

Ключові слова:

Україна, екскурсійна справа, учнівська екскурсія, туризм, жур- нал, «Русский экскурсант».

Анотація

У статті здійснено джерелознавчий
аналіз журналу «Русский экскурсант»,
який видавала Ярославська екскурсійна
комісія. Основна мета дослідження поля-
гає у визначенні його інформативного по-
тенціалу для вивчення історії учнівського
екскурсійного руху в Україні з фокусуван-
ням уваги на організаційних моментах.
На початку ХХ ст. часопис «Русский
экскурсант» був одним із популярних спе-
ціалізованих туристсько-екскурсійних
видань Російської імперії. Він виходив
щомісяця впродовж 1914–1917 рр. На
сторінках журналу висвітлювалися різ-
номанітні питання туристсько-екскур-
сійного життя усієї імперії, зокрема й на
українських теренах. У ньому публікували
статті з теорії та практики екскурсій-
ної діяльності, розповіді про здійснені та
заплановані подорожі, поради та реко-
мендації з організації екскурсій, насам-
перед у навчальних закладах, довідкову
інформацію, а також огляди нової тема-
тичної літератури.
Встановлено, що незважаючи на те,
що журнал «Русский экскурсант» вида-
вали у Центральній Росії, він є важливим
джерелом з історії екскурсійної справи в
Україні. У ньому вміщено чимало різно-
манітної інформації, яка дозволяє сфор-
мувати загальне уявлення про процес ор-
ганізації учнівських екскурсій. Тематично
її можна розподілити так: планування
прогулянок і подорожей; матеріально-
технічне забезпечення (проїзд, прожи-
вання, харчування, спорядження); участь
органів державної влади, місцевого само-
врядування та громадських організацій;
довідкові дані.

Опубліковано

2018-03-06