ОСВІТА ЯК ФАКТОР ЗРОСТАННЯ РОЛІ ЖІНОЦТВА В УКРАЇНСЬКОМУ СУСПІЛЬСТВІ (1880-ТІ РР. – ПОЧАТОК ХХ СТ.)

Автор(и)

  • В.С. Шандра

Ключові слова:

жіноча освіта, жі- ночі гімназії, інститути шляхетних па- нянок, професійна освіта

Анотація

У статті йдеться про освіту як
основний фактор зростання ролі жінок
в українському суспільстві. З’ясовано,
чому держава приділяла жіночій освіті
менше уваги, ніж чоловічій. Простеже-
но виникнення жіночих гімназій та дина-
міку їх відкриття. Звернута увага на те,
що потребу бути освіченими швидше
демонстрували дівчата з середніх і ви-
щих соціальних прошарків у порівнянні з
нижчими. З’ясовано, що дівчат не задо-
вольняла заборона отримувати універси-
тетську освіту, а тому вони виїжджали
на навчання до Цюріха і це стало спо-
нукальним чинником до заснування ви-
щих жіночих курсів в країні. Поширення
всестанової жіночої освіти не усунуло
потребу існування елітних шкіл, якими
вважалися інститути шляхетних паня-
нок. Вони й надалі продовжували функці-
онування, щоправда демократизувалися
щодо соціального походження своїх ви-
хованок. Звернута увага і на функціону-
вання професійних шкіл, темпи зростан-
ня яких суттєво збільшувалися з кожним
десятиріччям, а також на ті знання і
практичні навички, що там можна було
отримати. Завдяки освіті дівчата поча-
ли реалізовувати себе у таких галузях, як
педагогіка, медицина, пошта, державна
служба.

Опубліковано

2018-03-06