СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ТУРИСТИЧНОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Автор(и)

  • Н.І. Остап’юк
  • Г.Л. Камад

Ключові слова:

туризм, ринок ту- ристичних послуг, рельєф та структура ринку, кон’юнктурні коливання, експорт- імпорт туристичних послуг, інкамінг, туристичний потенціал, туристичний капітал.

Анотація

У статті проаналізовано осно-
вні тенденції розвитку національного
туристичного ринку, здійснена спроба
виявлення основних причин низького ін-
дексу (рейтингу) конкурентоспромож-
ності туристичного продукту країни
та можливих шляхів його підвищення.
Запропоновано варіанти та дієві меха-
нізми виведення українського туризму
із периферії глобального туристичного
ринку на вищі позиції у провідних світо-
вих рейтингах. Також досліджено вплив
ендогенних та екзогенних чинників на
кількісну та якісну видозміну структури
та рельєфу ринку, виявлені піки та спади
його кон’юнктурних коливань. Так, вста-
новлено, що в періоди з 2000 по 2003, а
також з 2006 по 2007 та 2011–2012,
2016–2017 рр. в сегменті «внутрішній
туризм» простежуються фази зростан-
ня, а в 2004–2005, 2008–2010, 2013-2015
– фази спаду. Щодо виїзного туризму, то
він почав формуватися лише з 2004 р. До
цього часу імпорт турпослуг в основній
своїй масі був нічим іншим як зовніш-
ньовиїзною міграцією. Зараз ситуація є
дещо схожою, втім виїзний туризм не
втрачає своїх позицій і динамічно розви-
вається хоча б через вигідніші умови та
менші витрати для бізнесу.

Опубліковано

2018-03-06