СТВОРЕННЯ ПРИРОДНО-ЗАПОВІДНИХ ОБ’ЄКТІВ ДЛЯ ЗБЕРЕЖЕННЯ ЛІСОВОГО СЕРЕДОВИЩА В УМОВАХ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ (на прикладі Івано-Франківської області)

Автор(и)

  • І.Ф Калуцький,
  • А.Ю Рак

Ключові слова:

природно-заповід- ний фонд, землі лісового фонду, природні комплекси, рекреація.

Анотація

У статті проаналізовано наявний
природний потенціал в області, природ-
но-заповідні території і об’єкти, в тому
числі національні природні парки і регіо-
нальні ландшафтні парки, виявлено, що
вони є міцною базою для інтенсивного
розвитку туризму і рекреації на перспек-
тиву. На основі аналізу виявлено причи-
ни, які стримують подальше викорис-
тання природно-заповідних територій і
об’єктів.
Природні заповідники, національні
природні парки, регіональні ландшафтні
парки володіють специфічними можли-
востями, які дозволяють сформувати
унікальне освітнє середовище для кому-
нікації з місцевим населенням, що вкрай
необхідно в умовах протистояння при
підготовці тих чи інших територій до
заповідання. Запропоновано вдоскона-
лення освітньої роботи серед місцевого
населення шляхом підвищення кваліфі-
кації спеціалістів, обміну досвідом серед
вітчизняних та міжнародних природно-
заповідних організацій.
Аналіз заповідання та збережен-
ня природно-заповідних територій та
об’єктів проведено в розрізі районів та
міст області. В процесі дослідження
виявлено, що більшість заповідних те-
риторій знаходяться на землях лісового
фонду, в окремих районах частка запо-
відних об’єктів сягає більше 20 %. Запро-
поновано шляхи щодо створення резерву
для розширення природно-заповідних те-
риторій, покращення використання їх
для розвитку рекреації і туризму.

Опубліковано

2018-03-06